วันพุธ , ตุลาคม 21 2020
Breaking News
Home / admin (page 5)

admin

การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวัฒนธรรมอิสานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้วิจัย:            พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ (โพธิ์ …

Read More »

รูปแบบชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผู้วิจัย:            พระครูสุนทรเขมาภินันท์, ดร. ส …

Read More »

อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในอยุธยา ประเทศไทย

ผู้วิจัย:            ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ส่วนงาน:   …

Read More »