วันเสาร์ , พฤษภาคม 25 2019

ติดต่อ

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ตั้ง

ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

เบอร์โทรศัพท์

04222222222

Contact us

nkpmcu@gmail.com