วันพุธ , ตุลาคม 21 2020
Breaking News
Home / admin (page 4)

admin

การจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย Buddhist Fine and Applied Art Management with Community Participation of Wat Sichum, Muang Sukhothai Sukhothai Province.

ผู้วิจัย:            นายเสถียร  สระทองให้ ผศ.ดร.ปร …

Read More »

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน Reinforcement Process on People’s Participation Process in the Watershed Forest Conservation and Restoration in Nan Province

ผู้วิจัย:            นายธัชพล  ยรรยงค์ส่วนงาน:     …

Read More »

พุทธจติวิทยาบูรณาการ รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองคร์วมของ ครอบครัวและสังคมตามแนวพุทธจิตวิทยา

ผู้วิจัย:            พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. …

Read More »

ยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ The Strategy of Model in Promotion of Holistic Health for Families and Society according to Integrated Buddhist Psychology

ผู้วิจัย:            พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ. ดร …

Read More »